OCHRANA SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov v skratke:

• Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
o V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
o Sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou .
o Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru prenášané šifrovaným kanálom, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
• Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.
o Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.
o Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie.
o Aby sme zabezpečili, že Váš zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka vyžadujeme pri doručení preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu - poskytnutie tejto informácie je prospešné pre Vás. Túto informáciu nepožadujeme pri zásielkách na dobierku.
• Bezpečné internetové bankovníctvo
o Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
• Žiadne otravné telefonáty a emaily! Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení Vášho konta.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.pkdizajn.sk

PK Dizajn s.r.o. - Peter Komora
Družstevná 723/6,
976 32 Badín
IČO: 47 460 814

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.pkdizajn.sk.

2. Sprostredkovateľ

Slovak Parcel Service, s.r.o.
(autorizovany kontraktor UPS)
Letisko M. R. Štefánika
820 01 Bratislava
IČO: 31 329 217

a

TOPTRANS EU, a.s.
Na Priehon 50
949 01 Nitra
IČO: 36 703 923

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky. Sprostredkovateľ získava pre prevádzkovateľa osobný údaj "číslo občianskeho preukazu" pri doručení tovaru.

3. Účel spracúvania osobných údajov

• Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke
• www.pkdizajn.sk
• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
• Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

• Fakturačné údaje
o Meno a priezvisko / Obchodný názov*
o Adresa trvalého bydliska / sídla*
o IČO*, DIČ*

• Údaje pre doručenie
o Meno a priezvisko príjemcu
o Adresa doručenia
o Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
• Kontaktné údaje
o Meno kontaktnej osoby*
o Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
o Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
• Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
o Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií. *) Iba pre registrácie firiem

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

• Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. • Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru: • Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

• Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
• Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
• Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
• Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
o Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
o Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
o Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
o Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
o Likvidáciu jej osobných údajov
o Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "zmena osobných údajov", ktorá sa nachádza v pravom menu po prihlásení zákazníka.
o Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese písomne na adresu sídla spoločnosti.


Hľadať

Nové produkty

» Žiadne nové produkty